כשלים חמורים התגלו בתפקודו  תאגיד המים ‘מעיינות השרון’

כשלים חמורים התגלו בתפקודו תאגיד המים ‘מעיינות השרון’

מועצת רשות המים אישרה את המלצתו של הממונה על התאגידים אפי דביר,  למנות מנהל מיוחד וועדת הנהלה מייעצת לתאגיד ‘מעיינות השרון’.

‘’מהלך זה נעשה במסגרת הידוק הפיקוח והדרישות לשיפורים ברמה הניהולית, ולהתייעלות מתמדת של רשות המים מכלל ספקי המים’’ נאמר בהודעת הרשות.
תאגיד ‘מעיינות השרון’ הוקם בשנת 2010 על ידי המועצות המקומיות: אבן יהודה, קדימה-צורן, כפר יונה, פרדסיה ותל-מונד, במטרה לקדם את משק המים והביוב ולשפר את השרות לצרכניו.
לאחרונה, נתגלו כשלים רבים וחמורים בתפעולו השוטף של התאגיד ובניהולו, עד כדי סכנה ממשית להמשך פעילותו התקינה. ‘’בין הליקויים ניתן למנות כשלים ניהוליים חמורים ובהם: היעדר קוורום חוקי בדירקטוריון התאגיד, מערכת יחסים עכורה בין יו”ר הדירקטוריון למנכ”ל התאגיד המונעת חתימה על התקשרויות דחופות, חתימה על הסכמים ללא קבלת אישור הממונה ומועצת רשות המים כמתחייב בחוק, אי ביצוע השקעות נדרשות לשם שיקום התשתיות, חוסר שביעות רצון מצד הצרכנים, ליקויים בדיווחים ועוד’’. כל זאת, בנוסף למצב כספי קשה שמנע במשך תקופה ארוכה התקדמות בשדרוג מט”ש קולחי השרון, אשר מעבר לצורך החיוני בשדרוג האמור, הדבר היווה חסם דיור משמעותי באזור. לכך יש להוסיף קיומם של חובות אדירים שצבר התאגיד בגין אי תשלום היטלי הפקה." נאמר בהודעת רשות המים. 
בשל הצטברות הכשלים בתפקוד ובניהול התאגיד, ומתוך חשש אמיתי לתפעולו של משק המים והביוב באזור ולפגיעה ברמת שירותי המים והביוב לצרכניו עקב כך, הורה אלכסנדר קושניר מנהל רשות המים (המשמשת כרגולטור של משק המים) לממונה לפעול בנחישות לשיפור דחוף של המצב, וכאמור: מועצת רשות המים אישרה מינוי מנהל מיוחד וועדת הנהלה מייעצת לתאגיד ‘מעיינות השרון’.
אלכסנדר קושניר, מנהל רשות המים: “על המנהל הממונה וועדת ההנהלה שמונתה לייעץ לו לפעול בלוחות זמנים קצרים ולהשיב את התאגיד להתנהלות תקינה, ולייצב את האיתנות הפיננסית שלו, בראש ובראשונה לטובת שיפור איכות ואמינות שירותי המים והביוב לצרכניו”.
תאגיד ‘מעיינות השרון’ בע”מ מספק כ-5.2 מיליון מ”ק מים ומטפל בכ-3.7 מיליון מ”ק שפכים בשנה. בבעלות התאגיד מתקן טיהור שפכים ‘קולחי השרון’, הקולט שפכים משלוש רשויות, אשר מועברים למתקני טיהור השפכים בלב השרון ובנתניה, שם הם עוברים תהליך של עיבוד למי קולחים המשמשים לחקלאות.
 


פי.סי.חץ