עלייה של מעל 5% בהכנסות אברות בשנת 2014

עלייה של מעל 5% בהכנסות אברות בשנת 2014

הרווח הכולל של חברת אברות בשנת 2014 הסתכם בכ-6.6 מיליוני ש”ח, זאת בהשוואה לרווח כולל בסך של כ-6.3 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה.

הכנסות החברה בתקופת הדוח הסתכמו בכ-136.6 מיליון ש”ח, זאת בהשוואה להכנסות בסך של כ-130.5 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה. הגידול בהכנסות מיוחס לעליה במכירות בכל מגזרי הפעילות. ההכנסות ממגזר הציפוי ועטיפת צנרת פלדה עלו בכ-2.1 מיליוני ש”ח; ההכנסות ממגזר הייצור צנרת פלסטיק עלו בכ-3.1 מיליון ש”ח; ההכנסות ממגזר הניקוי וצביעה של מוצרי מתכת עלו בכ-0.9 מיליון ש’’ח, לעומת התקופה המקבילה, בהתאמה.
הרווח הגולמי המתואם של החברה בתקופת הדוח, הסכם לסך של כ-23,773 אלפי ש”ח, זאת לעומת רווח גולמי שהסתכם לסך של כ-21,010 אלפי ש”ח בתקופה המקבילה. שיעור הרווח הגולמי הינו 17.4% ו- 16.1% לשתי התקופות בהתאמה.
הרווח התפעולי המתואם של החברה בתקופת הדוח, הסתכם לסך של כ-8,329 אלפי ש”ח, זאת לעומת רווח תפעולי מתואם שהסתכם לסך של כ-7,497 אלפי ש”ח בתקופה המקבילה. שיעור הרווח התפעולי הינו 6.1% ו- 5.7% לשתי התקופות בהתאמה.
ה-EBITDA המתואמת בתקופת הדוח הסתכמה לסך של כ-12,844 אלפי ש”ח, זאת בהשוואה ל-EBITDA - מתואמת בתקופה המקבילה שהסתכמה לסך של כ-11,757 אלפי ש”ח.


פי.סי.חץ