צמיחה של 20% בהכנסות לודן ברבעון הראשון

צמיחה של 20% בהכנסות לודן ברבעון הראשון

הכנסות קבוצת לודן ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו בכ-142 מיליון ש”ח, עלייה של 20% ביחס להכנסות ברבעון המקביל אשתקד.

 

יצוין כי הגידול בהיקפי הפעילות מיוחס בחלקו לרכישת חברות ופעילויות בארץ ובחו”ל, שלא נכללו בתוצאות הפעילות בתקופה המקבילה אשתקד.                                                                                             
בחלוקת ההכנסות לפי מגזרים, חלה עליה של כ-13% במכירות חטיבת ההנדסה שהסתכמו בכ- 98 מיליון ש”ח. הכנסות חטיבת התוכנה והבקרה הסתכמו בכ- 40 מיליון ש”ח, גידול של כ-41% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, ובחטיבת אנרגיה ואיכות סביבה חל גידול של כ-16% בהכנסות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2016 הסתכם בכ-21.3 מיליון ש”ח, המהווה כ-15% מסך ההכנסות, לעומת רווח גולמי של כ-12.1 מליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד שהיווה כ-10.2% מסך ההכנסות. 
הגידול בשיעור הרווח הגולמי מיוחס בעיקרו לקיטון בעלויות השכר בעקבות יישום תוכנית התייעלות בחברה, ומכך שבתקופה המקבילה אשתקד הוכרו הפסדים בגין פרויקטים במזרח אירופה.                                                          
הרווח התפעולי לפני הכנסות / הוצאות אחרות ברבעון ראשון 2016 הסתכם בכ-6.5 מליון ש”ח, המהווה כ-4.5% מסך ההכנסות, לעומת הפסד תפעולי של כ-329 אלפי ש”ח. הגידול בשיעור הרווח התפעולי נובע מגידול בשיעור הרווח הגולמי, כמוסבר לעיל.
הרווח הנקי ברבעון ראשון של שנת 2016 הסתכם בכ-2.5 מליון ש”ח לעומת הפסד של כ-1.7 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.                                                               
ארנון אהרון, מנכ”ל משותף בלודן: “ברבעון הראשון של שנת 2016 המשכנו להציג שיפור בתוצאות הפיננסיות של החברה, תוך גידול בהכנסות שלושת מגזרי הפעילות. השיפור שהושג בשני הרבעונים האחרונים ממחיש כי תוכנית ההבראה שביצענו ב-2015 נושאת פירות, ובמקביל לעלייה בהכנסות שיפרנו את שיעורי הרווחיות של החברה. אנו מצפים כי השיפור בתוצאות הפיננסיות יבוא לידי ביטוי גם בהמשך השנה, ואני מאמין כי לודן ממוצבת היום באופן מיטבי לניצול הזדמניות עסקיות בכל מגזרי הפעילות בהן החברה עוסקת”. 
השירותים הניתנים על ידי קבוצת לודן כוללים, בין היתר: שירותי הנדסה וניהול פרויקטים,  שירותי תוכנה ובקרה תעשייתית, מערכות כרטוס לתחבורה ציבורית ומערכות לבדיקות אלקטרוניות בתעשיות הביטחונית, פתרונות טכנולוגים לטיפול בשפכים, פסולת מוצקה, וטיפול בפליטות ממתקנים תעשייתיים. טיהור ושיקום קרקעות ומי תהום, ומתקני אנרגיות מתחדשות.            

*בתמונה ארנון אהרון                                                                                           


פי.סי.חץ