חקלאות מנוטרת

חקלאות מנוטרת

לראשונה בישראל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר מרחיב את ניטור המגוון הביולוגי גם לשטחי החקלאות

השלכות ממשקי ייצור בחקלאות אינטנסיבית על המגוון הביולוגי נחקרו ונחקרים בשנים האחרונות, אך עדיין קיימים פערי ידע וחסרה הערכה אינטגרטיבית. 
להשלמת הפער, פרסם המדען הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר קול קורא למיזם בין-תחומי רחב שיתמקד בניטור והערכת תרומת ממשקי ייצור תומכי חקלאות בת-קיימא על המגוון הביולוגי. המארג, התוכנית להערכת מצב הטבע בישראל בחסות האקדמיה הלאומית למדעים, נענה לקול הקורא והצטרף למיזם.
צוות בין-תחומי ובין-מוסדי של חוקרים מדיסציפלינות שונות החל בעבודתו, שצפויה להימשך שלוש שנים. הנתונים שיתקבלו יאפשרו למשרד החקלאות לאמוד את השפעותיהן של פעולות גידול שונות על הטבע בשטחים הפתוחים הסמוכים למערכות חקלאיות, ולקבל החלטות הנוגעות לקידום ועידוד חקלאים לנקוט בפעולות מתחשבות ותומכות במגוון הביולוגי.
עד לאחרונה תכנית הניטור הלאומית עסקה בניטור המגוון הביולוגי ובמעקב אחר שינויים בחי ובצומח במערכות אקולוגיות שונות בארץ. לראשונה היא מורחבת בימים אלה גם לניטור מערכות חקלאיות ושטחים חקלאיים. 
מטרת ההרחבה הינה לקבל מידע רב ערך הנחוץ להבנת ההשפעה של מגוון הפעילות החקלאית, אורגנית וקונבנציונאלית, על המגוון הביולוגי.
שטחי החקלאות במדינה מהווים כרבע משטחה הכללי, מחציתם מושקה ומחציתם גידולי בעל. מתוך השטחים המושקים, מחצית מושקה במים מושבים ושוליים. בניגוד לגידול המתמיד בשטחי החקלאות במדינות אחרות ברחבי העולם לאורך השנים, שטחי החקלאות בישראל לא גדלו, ואף הצטמצמו עם השנים. ניטור יעיל של המגוון הביולוגי בשטחים אלה הינו כלי בסיסי וחשוב להבנת המצב הקיים ולבחינת תרומתן של התמיכות בשינוי המצב הקיים.
ענת לוינגרט, מנהלת האגף לאגרו-אקולוגיה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: “מטרת הפרויקט היא לקדם מחקר ופיתוח ולהקטין את פערי הידע בממשק חקלאות וסביבה. הפרויקט יסייע לנו להבין כיצד החקלאות המודרנית, שיודעת לעשות שימוש מושכל במים, לשמר קרקע, להפחית שימוש בחומרי הדברה, להסתגל לשינוי אקלים, לשמור על שטחים פתוחים ולייצר ממשקים מוטי שמירת סביבה בענפי משק החי, משפיעה על הטבע והסביבה. בזכות הפרויקט נוכל לקבל החלטות מושכלות התומכות במגוון הביולוגי”.
 


פי.סי.חץ