קנסות כבדים לרמה”ש ותל מונד בגין חוק האריזות

קנסות כבדים לרמה”ש ותל מונד בגין חוק האריזות

המשרד להגנת הסביבה הודיע לרשויות רמת השרון ותל מונד על הכוונה להטיל עליהן עיצום כספי בסכום כולל של כמיליון שקל בשל אי טיפול והתקשרות עם גוף מוכר בהתאם לחוק האריזות.

לאחר שתי התראות, נשלחה לרשויות ההודעה על הכוונה להטיל עיצום כספי בסך 527,030 שקל לכל רשות והסכומים שישולמו יועברו לקרן שמירת הניקיון. הליכי האכיפה כנגד רשויות מקומיות שלא עומדות ביישום החוק נעשים על פי תכנית מדורגת המתחילה ברשויות בדרוג סוציואקונומי גבוה. לרשויות אלה השפעה סביבתית שלילית גדולה יותר בעקבות צריכה וייצור כמויות גדולות יותר של פסולת אריזות. בעקבות התראות ששלח המשרד להגנת הסביבה כל הרשויות בקבוצת דרוג זו התקשרו עם הגוף המוכר למעט רמת השרון ותל מונד. 
כיום רוב הרשויות המקומיות בישראל, 190 מתוך 257, מיישמות הסדר הפרדה לפסולת אריזות כמו גם למעלה מ-900 יצרנים ויבואנים קשורים עם גוף מוכר ופועלים על פי החוק לטיפול בפסולת האריזות הנוצרת מהמוצרים שמכרו. כנגד 400 יצרנים ויבואנים ניהל המשרד הליכי אכיפה והליכים אלה ימשכו כנגד כל יצרן ויבואן שטרם התקשר עם גוף מוכר וטרם מיישם את החוק.
משקל פסולת האריזות בישראל מוערך בכמיליון טון בשנה. פסולת זו תופסת נפח רב באתרי ההטמנה, דבר הגורם לבזבוז משאבי קרקע יקרים ולפליטה מוגברת של גזי חממה. כיום פועל בישראל גוף מוכר אחד, תאגיד ת.מ.י.ר, הממומן על ידי התעשייה ופועל ללא מטרות רווח, מתוך עקרון הקובע כי מייצר הפסולת אחראי לטיפול בה. הגוף המוכר מממן לרשויות המקומיות את הסדרי ההפרדה בתחומן לרבות מימון הפחים הכתומים שהוצבו ברחובות, איסופם והעברת הפסולת למיחזור. רשות המתקשרת עם הגוף המוכר ומיישמת הסדר הפרדה לפסולת האריזות נהנית ממימון התעשיה לפסולת זו ובכך מפחיתה את העלויות שלה לטיפול בפסולת. בנוסף מעודד החוק פיתוח של תעסוקה מקומית בתחום המחזור ייעול וחסכון בתהליכי ייצור בתעשייה, חיסכון במשקל האריזה ומעבר לשימוש בחומרי גלם סביבתיים. 
המשרד להגנת הסביבה ימשיך בהליכי האכיפה כנגד הרשויות המקומיות עד שכל תושב בישראל יוכל להפריד את פסולת האריזות שלו בהתאם לחוק ובכך לתרום לקידום המיחזור בישראל.


פי.סי.חץ