עיריית ירושלים תחיל את חוק האכיפה הסביבתית

עיריית ירושלים תחיל את חוק האכיפה הסביבתית

כשלב ראשון באכיפת חוק האכיפה הסביבתית מתכוונת העירייה, בישיבת המועצה הקרובה, להחיל את חוק האכיפה הסביבתית על משליכי פסולת בניין ברשות הרבים במקום חוק העזר העירוני, ולהסמיך כ- 40 פקחים לאכוף את עבירת השלכת פסולת הבניין לפי חוק האכיפה הסביבתית אשר מעניק סמכ

עיריית ירושלים מתכוונת להסמיך פקחים לאכוף את חוק האכיפה הסביבתית אשר מעניק סמכויות אכיפה נרחבות כנגד עבריינים בתחום איכות הסביבה.

כשלב ראשון באכיפת חוק האכיפה הסביבתית מתכוונת העירייה, בישיבת המועצה הקרובה, להחיל את חוק האכיפה הסביבתית על משליכי פסולת בניין ברשות הרבים במקום חוק העזר העירוני, ולהסמיך כ- 40 פקחים לאכוף את עבירת השלכת פסולת הבניין לפי חוק האכיפה הסביבתית אשר מעניק סמכויות אכיפה נרחבות כנגד עבריינים בתחום איכות הסביבה. בהתאם לקצב הכשרת הפקחים ולאחר שמשרד הפנים יכין קורס שלב ב' להכשרת פקחי סביבה לחוקים נוספים, תחיל מועצת העירייה חלקים נוספים מחוק זה.

חוק האכיפה הסביבתית, כולל בתוכו 14 חוקי מדינה בתחום איכות הסביבה – ביניהם: חוק שמירת הניקיון, חוק למניעת מפגעים, פקודת בריאות העם, פקודת היערות, חוק הגנת הצומח, חוק החומרים המסוכנים, חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, חוק הקרינה הבלתי מייננת, חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), חוק סילוק ומיחזור צמיגים והחל מ- 01.01.2011 גם את חוק אוויר נקי. 

אחת הסמכויות המרכזיות בחוק החדש הינה האפשרות להטלת קנסות הגבוהים פי כמה וכמה מהקנסות הקבועים בחוקי העזר לעבריינים, הפוגעים באיכות הסביבה ואף קובע עונשי מאסר. בעבירות שהוגשו בהן כתבי אישום לפי חוק עזר, העונש המכסימלי הוא קנס בלבד בסכום של 3,600 ש"ח ולעומת זאת, הענישה בכתבי אישום לפי חוק האכיפה הסביבתית מגיעה לקנסות גדולים לאין שיעור: המשליך פסולת בניין ברשות הרבים - העונש המכסימלי הוא: קנס ליחיד – 202,000 ש"ח לתאגיד – 404,000 ש"ח או שנת מאסר.


פי.סי.חץ