ליקויי תקנות שמן נמצאו בכרבע מהמוסכים שנבדקו

ליקויי תקנות שמן נמצאו בכרבע מהמוסכים שנבדקו

דגש על בדיקת הצבת מתקני איסוף וסילוק השמן מהמוסכים

במבצע ארצי לאכיפת תקנות שמן משומש שערכה המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה ביום 14/02/2011, נמצאו ליקויים בכרבע מהמוסכים שנבדקו.                                 
במסגרת המבצע נערכו ביקורות ב- 134 מוסכים, בדגש על בדיקת הצבת מתקני איסוף
וסילוק השמן מהמוסכים. 29 הודעות תשלום קנס בסכומים של עד 1200 ש' למוסך, נמסרו במהלך המבצע, ועוד כ-8 התראות.                                                                      
מוסכים לסוגיהם מהווים עסקים בעלי פוטנציאל גבוה ליצירת מפגעים סביבתיים. היעדר
תשתיות, ובהן משטחי תפעול הולמים, עלולים להביא לגלישת תשטיפי המוסך, לרבות שמנים, דטרגנטים וחומצות לרשות הרבים ולמקורות מים (לדוגמא - על ידי הזרמה למערכת הביוב העירונית ללא טיפול וחיבור למערכת הניקוז). בנוסף, גם מסנני שמן משומשים, המועברים להטמנה באתרי סילוק פסולת, מזהמים את הקרקע ואת מקורות המים. את הדרישות הסביבתיות לטיפול בשפכים, פסולת וחומרים מסוכנים במוסכים מעגן המשרד להגנת הסביבה ב:תנאי מסגרת לרישיון העסק, בתקנות למניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ"ג - 1993 העוסקות בדרישות לאיסוף וסילוק שמנים ממוסכי, ובברירות משפט ייעודיות לאכיפת מפגעים סביבתיים שמקורם בסילוק לקוי של שמני המוסכים (עבירות קנס - שמן משומש), תשס"ז - 2006 .


פי.סי.חץ